Garantija

Garantija

Pircējam saglabājas visas tiesības, kas izriet no ES tiesiskajiem aktiem, turklāt ETEPAK SIA nodrošina pārdošanas garantiju visiem produktiem, kuras termiņš tiek norādīts pie katra produkta.

Garantijas termiņa laikā mēs novērsīsim defektu pie mums iegādātai ierīcei (izņemto defektu, kāds ticis norādīts konkrētās ierīces stāvokļa aprakstā pārdošanas brīdī) vai samainīsim ierīci pret līdzvērtīgu, turklāt jaunajai ierīcei tiek sniegta jauna, tikpat ilga garantija, kā sākotnēji iegādātajai ierīcei.

Pārdošanas garantija neattiecas uz programmatūras kļūdām.

Ja jūsu datorierīcei, kas iegādāta pie mums, garantijas termiņa laikā, kāds norādīts pirkuma apmaksas rēķinā, tiks konstatēts trūkums, kas, pēc jūsu novērtējuma, ietilpst ETEPAK SIA atbildībā, mēs lūdzam jūs nosūtīt ierīci uz mūsu adresi: 

ETEPAK SIA neatbild par informācijas saglabāšanu IT iekārtu informācijas nesējos, dati netiek kopēti un saglabāti, lūdzu, saglabājiet visu jums svarīgo informāciju kādā citā datu nesējā.

ETEPAK SIA atbildībā neietilpst trūkumi, kas radušies tostarp tādēļ, ka Pircējs nav ievērojis šādas prasības un tā rezultātā nodarītais kaitējums:

  • izmantot ierīci paredzētajam mērķim un saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem;
  • nebojāt ierīci un neļaut ierīci bojāt trešajām personām;
  • nepieļaut ierīces nepareizu izmantošanu vai ierīces fiziskus bojājumus, t.sk., iespiedumus un kritienus, kā arī bojājumus, kuru iemesls ir svešu priekšmetu, šķidrumu, pārmērīgu putekļu utt. iekļūšana ierīcē;
  • nepieļaut izmaiņas ierīces konfigurācijā;
  • nodrošināt ierīces aizsardzību pret ārējo faktoru kaitīgo ietekmi (piemēram, sprieguma svārstības elektrotīklā, mitrums, zibens u.tml.).

Papildus iepriekš minētajam ETEPAK SIA patur sev tiesības nerisināt problēmu, ja:

  • Ierīces ražotāja sērijas numurs nav saglabājies tai pašā vietā un izskatā, kā iegādājoties ierīci;
  • Trūkst oriģinālie pirkuma dokumenti vai arī tie ir patvaļīgi laboti.

Strīdu risināšana

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniska pasta adresi support@tvz.lv vai rakstveida, nosūtot uz adresi ETEPAK SIA, Bulduru prospekts 20, Jūrmala, LV-2010. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

– Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
– Iesnieguma iesniegšanas datumu;
– Strīda būtību, prasījums un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējam un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV